Privacy verklaring Motivatiecoach Huveneers

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Motivatiecoach Huveneers gevestigd te Kloosterstraat 6, 5301 BM Zaltbommel telefoon: 06-45764889 e-mail: Fhuveneers@motivatiecoach.net.

Het gebruik van persoonsgegevens:  Motivatiecoach Huveneers verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon via de app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Motivatiecoach Huveneers verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers • Geboortedatum en –plaats • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Uitslag Career Direct Assessment (worden maximaal twee jaar bewaard).
 • Gegevens in een offertevoorstel
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie zoals e-mails

Doeleinden van Gegevensverwerking:

 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen; Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, uw werkgever, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Motivatiecoach Huveneers hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever

In het kader van haar dienstverlening kan Motivatiecoach Huveneers persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met een potentiele nieuwe werkgever. Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer er bijvoorbeeld een assessment moet worden aangevraagd of voor IT dienstverlening.

Motivatiecoach Huveneers zal uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Bewaartermijn

Motivatiecoach Huveneers zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Motivatiecoach Huveneers zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Beveiliging van uw gegevens.

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Motivatiecoach Huveneers passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zo heeft niemand anders toegang tot de digitale dossieropslag dan Motivatiecoach Huveneers zelf welke met een wachtwoord is beveiligd. Motivatiecoach Huveneers heeft geen papieren dossiers van privacy gevoelige gegevens van klanten.

U heeft het recht om Motivatiecoach Huveneers een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Motivatiecoach Huveneers verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Motivatiecoach Huveneers., t.a.v. mevrouw F. Huveneers Fhuveneers@motivatiecoach.net.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Motivatiecoach Huveneers laat dit dan vooral aan ons weten.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018. Motivatiecoach HuveneersB.V. kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.